[NEXT MCFLY] Terms of Service

Các điều khoản dịch vụ này là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Việc bạn sử dụng trang web chính thức của <NEXT MCFLY>, cũng như truy cập vào trò chơi và ứng dụng do Công ty Công nghệ AoCyun (NEXT MCFLY) cung cấp thông qua các trang web của bên thứ ba, đều phải tuân thủ theo các quy định của điều khoản này. Nếu bạn sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ này, có nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ theo điều khoản dịch vụ này. Vui lòng đọc kỹ điều khoản dịch vụ. Các điều khoản dịch vụ này bao gồm một điều khoản từ chối kiện tụng tập thể/đại diện và yêu cầu bạn giải quyết các tranh chấp cụ thể.

Truy cập dịch vụ NEXT MCFLY

.Nếu bạn chấp nhận các điều khoản này, NEXT MCFLY sẽ cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi, cho phép bạn sử dụng và hiển thị dịch vụ này trên các phần mềm liên quan (không bao gồm mã nguồn và mã nhị phân) trên máy tính mà bạn sử dụng cho mục đích cá nhân (hoặc gia đình), không vì mục đích kinh doanh. Trừ khi có sự cho phép rõ ràng khác trong hợp đồng này, bạn không được sử dụng dịch vụ này cho bất kỳ mục đích nào khác hay sao chép hoặc phân phối nội dung của dịch vụ này.

.NEXT MCFLY có quyền sửa đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào theo bất kỳ cách thức nào, nhưng các sửa đổi không áp dụng cho các tranh chấp mà NEXT MCFLY đã có thông tin cụ thể trước ngày sửa đổi.

Nếu có bất kỳ sửa đổi nào cho các điều khoản này, công ty sẽ thông báo theo cách sau:

1. Công bố nội dung sửa đổi trên trang web chính thức của <NEXT MCFLY> hoặc dịch vụ này; Gửi thông báo sửa đổi điều khoản và cung cấp liên kết đến thông báo trong trang web chính thức của NEXT MCFLY.

2. Bạn đồng ý kiểm tra định kỳ trang web chính thức của NEXT MCFLY để xem xét xem liệu các điều khoản này có được cập nhật hay không và vui lòng đọc kỹ thông báo sửa đổi mà công ty gửi.
Bạn đồng ý rằng nếu công ty đã công bố nội dung sửa đổi trên trang web chính thức của <NEXT MCFLY>, điều này có nghĩa là bạn đã nhận được thông báo. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau thông báo, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận các nội dung sửa đổi này.

.NEXT MCFLY có quyền dừng dịch vụ này hoặc thay đổi nội dung dịch vụ bất kỳ lúc nào theo bất kỳ phương thức nào, mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm.

.Bạn đồng ý tuân thủ các quy tắc được công bố cho từng ứng dụng cụ thể, diễn đàn hoặc trò chơi trong dịch vụ này.

.Bạn phải tuân thủ các điều khoản này để được sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vi phạm các điều khoản này khi sử dụng dịch vụ, bạn sẽ xâm phạm quyền tác giả liên quan đến dịch vụ này của NEXT MCFLY. Nếu bạn vi phạm các điều khoản này, NEXT MCFLY có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ mà không cần thông báo.

.Hãy chắc chắn rằng bạn đã đủ 20 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 20 tuổi, hãy xác nhận rằng người giám hộ pháp lý đã xem xét và đồng ý với các điều khoản này.

Quyền sở hữu trí tuệ

.Trừ khi có chỉ định khác, nếu không văn bản, dữ liệu trong dịch vụ này đều thuộc sở hữu, kiểm soát hoặc được ủy quyền bởi NEXT MCFLY và được bảo vệ bởi luật pháp. Không được sử dụng mà không có sự cho phép. Nội dung trong dịch vụ này được bảo vệ bởi Luật bản quyền của Cộng hòa Trung Hoa Đài Loan và các quy định tương tự của các khu vực khác. Các biểu tượng hay tên trò chơi đều là nhãn hiệu của NEXT MCFLY và không được sử dụng khi không có sự đồng ý bằng văn bản của NEXT MCFLY.

.Bạn sẽ không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu nào khi sử dụng dịch vụ này cũng như tải xuống hoặc tải lên dữ liệu hay mua các sản phẩm ảo.

.Trừ khi được cấp phép rõ ràng, bạn không được sao chép, phân phối, công khai hoặc sử dụng bất kỳ dữ liệu nào trong dịch vụ này dưới bất kỳ hình thức nào khi không có sự đồng ý bằng văn bản từ NEXT MCFLY.

.Mọi ý kiến, đề xuất, quan điểm và nội dung khác (gọi chung là "Ý kiến người dùng") mà bạn tiết lộ, gửi hoặc cung cấp cho NEXT MCFLY thông qua việc sử dụng dịch vụ, sẽ trở thành tài sản độc quyền của NEXT MCFLY. Trừ khi có quy định cấm theo pháp luật liên quan, NEXT MCFLY sẽ có quyền sử dụng, bán, khai thác và tiết lộ Ý kiến người dùng một cách không hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào mà không cần thanh toán bất kỳ khoản thù lao nào cho bạn.

Tiền tệ/vật phẩm trong trò chơi

.Dịch vụ này có thể chứa tiền tệ ảo trong trò chơi (nhưng không giới hạn ở tiền xu, tiền mặt, điểm, gọi chung là "tiền tệ ảo"), nếu bạn là người trưởng thành theo quy định pháp luật ở quốc gia cư trú, bạn có thể sử dụng tiền thực tế để mua từ NEXT MCFLY. Dịch vụ này cũng có thể chứa các mục số ảo trong trò chơi (gọi chung là "vật phẩm ảo"), và bạn có thể sử dụng tiền thực tế hoặc tiền tệ ảo để mua từ NEXT MCFLY. Dù là tiền tệ ảo hay vật phẩm ảo, bạn không được chuyển đổi chúng thành tiền thực tế hay vật phẩm thực hoặc bất kỳ mục đích có giá trị khác.

.Ngoài việc sử dụng vật phẩm ảo hoặc tiền tệ ảo trong dịch vụ này, bạn cũng không thể chuyển nhượng, cấp phép hay thu hồi lại. Bạn không có bất kỳ quyền hạn hay sở hữu nào đối với các vật phẩm ảo, tiền tệ ảo hoặc các mục khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hay lưu trữ trong dịch vụ này.

.NEXT MCFLY có quyền quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, chỉnh sửa, xóa tiền tệ ảo và vật phẩm ảo một cách tuyệt đối mà không cần chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ ai khác.

.Ngoại sự cấp phép rõ ràng trong dịch vụ ra, việc chuyển nhượng tiền tệ ảo và vật phẩm ảo sẽ bị cấm. Bạn không được sử dụng tiền thực tế hoặc các thứ có giá trị khác để mua bán hay trao đổi tiền tệ ảo, vật phẩm ảo ngoài trò chơi. Hành vi như vậy được coi là vi phạm các điều khoản, bạn sẽ bị cấm sử dụng dịch vụ của NEXT MCFLY trọn đời và NEXT MCFLY có thể tiến hành hành động pháp lý.

.Mọi giao dịch vật phẩm ảo và tiền tệ ảo đều là giao dịch không thể hoàn trả, không có trường hợp nào được hoàn lại tiền, trừ khi có quyết định từ công ty của chúng tôi. Nếu tài khoản của bạn bị xóa hoặc tạm ngừng vì lý do nào đó hay NEXT MCFLY dừng cung cấp dịch vụ của bạn, NEXT MCFLY có quyền thu hồi các vật phẩm ảo và tiền tệ ảo một cách tuyệt đối theo quy định.

Nội dung người dùng:

.Dịch vụ này có thể mời bạn sử dụng phòng chat, blog, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, cho phép bạn tạo, gửi, đăng, hiển thị, tuyên truyền, thực hiện, công khai, phân phối hoặc phát sóng nội dung và dữ liệu cho NEXT MCFLY thông qua dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin, bài viết, hình ảnh, ý kiến, đề xuất, thông tin cá nhân và dữ liệu khác (gọi chung là 'Nội dung người dùng'). Dữ liệu bạn gửi cho NEXT MCFLY được coi là không bảo mật và không độc quyền.

.Bằng cách này, bạn xác nhận rằng nội dung người dùng của bạn là sáng tạo bởi chính bạn và bạn có quyền sở hữu độc quyền đối với nội dung người dùng của mình, bao gồm quyền cấp phép và ủy quyền theo các điều khoản trong điều khoản này, và NEXT MCFLY sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ bên thứ ba nào khi thực hiện quyền được cấp của bạn.

.Bạn ủy quyền cho NEXT MCFLY vô hạn, không điều kiện, không thể thu hồi, toàn bộ, thanh toán đầy đủ, miễn phí, toàn cầu và không có phí bản quyền vĩnh viễn để NEXT MCFLY sử dụng nội dung người dùng mà bạn cung cấp cho bất kỳ mục đích nào, thông qua bất kỳ phương tiện, phần mềm, công thức hoặc phương pháp nào (dù hiện có hoặc được phát hiện sau này), trên bất kỳ công nghệ hoặc thiết bị nào (dù hiện có hoặc được phát triển sau này), đối với nội dung người dùng mà bạn cung cấp (toàn bộ hoặc một phần), và sử dụng trong bất kỳ định dạng nào, bao gồm quản lý, sử dụng, sao chép, phân phối, tái sản xuất, tiết lộ, bán, mua lại, chuyển nhượng, hiển thị, thực hiện, tuyên truyền, công khai, phát sóng, chỉnh sửa, tạo tác phẩm phát sinh, đổi tên, điều chỉnh định dạng, dịch thuật, tạo tệp lưu trữ, bộ nhớ cache, lưu trữ hoặc tận dụng theo cách khác, cũng có thể sử dụng để quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi.

.NEXT MCFLY không có nghĩa vụ giám sát hoặc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung người dùng của bạn, nhưng NEXT MCFLY có quyền sử dụng những quyền này theo cách mà NEXT MCFLY xem là thích hợp, bao gồm đại diện cho bạn trong việc khởi kiện hay thực hiện kiện tụng.

.NEXT MCFLY không có nghĩa vụ chấp nhận, hiển thị, xem xét, giám sát hoặc duy trì nội dung người dùng. Công ty có quyền xóa nội dung người dùng từ dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và cũng sẽ không bị ràng buộc bởi lý do nào. NEXT MCFLY có thể di chuyển, điều chỉnh định dạng, chỉnh sửa, thay đổi, di chuyển hoặc từ chối sử dụng nội dung người dùng mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm về điều này. Tuy nhiên, NEXT MCFLY có quyền xem nội dung người dùng là nội dung mà bạn lưu trữ theo chỉ thị của người dùng, trừ khi có vi phạm luật hoặc hạn chế về quyền của bên thứ ba (như được mô tả sau đây) ra, NEXT MCFLY sẽ không thực hiện quyền kiểm soát và biên tập.

.Bạn đã hiểu rằng NEXT MCFLY có thể không giám sát hoặc biên tập dịch vụ này, và dịch vụ này có thể chứa nội dung mà bạn coi là có tính xâm phạm. Bạn từ bỏ quyền phản đối nội dung bạn đã xem ở đây.

Phát hành trên các trang web khác:

.Bạn được cấp một giấy phép hạn chế có thể thu hồi, cho phép bạn đăng tải hình ảnh cá nhân ảo hoặc ảnh chụp màn hình tài khoản của bạn ở dịch vụ này trên các trang web khác, đăng tải trên trang web cá nhân của bạn hoặc trang web của bên thứ ba mà bạn cho phép đăng tải nội dung dựa trên chỉ thị người dùng, nhưng trang web bên thứ ba này:

1. Không được là đối thủ cạnh tranh thương mại của NEXT MCFLY.

2. Không được chỉ trích hoặc gây tổn hại đến NEXT MCFLY.

.Ngoài việc có quyền sử dụng phi độc quyền để đăng tải nội dung theo chỉ thị của bạn, bạn không có quyền nào khác đối với nội dung đó; Không được tính phí để truy cập nội dung đó hoặc sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo liên quan, trang web liên kết phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, không được lạm dụng, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả hoặc quyền pháp lý khác của người khác hay đăng tải, công khai, phân phối, lan truyền hoặc cung cấp thông tin, chủ đề, tên hoặc thông tin khác không phù hợp, xâm phạm quyền, đề tài gây tranh cãi, phỉ báng, xúc phạm, khiêu dâm, không đúng luật, bất hợp pháp hoặc có tính tranh cãi (được gọi là "Trang web được cấp phép"). NEXT MCFLY đã giữ lại rõ ràng mọi quyền lợi cũng như biện pháp pháp lý trên đây và có thể thu hồi giấy phép hạn chế này toàn bộ hoặc một phần thông qua thông báo.

.Các điều kiện khi đăng tải trên Trang web được cấp phép: Khi bạn đăng tải hình ảnh cá nhân ảo hoặc ảnh chụp màn hình trên các trang web được cấp phép, bạn cần (nhưng không giới hạn) tuân thủ các điều kiện sau đây:

1. Khi sử dụng nội dung hợp tác theo điều khoản này (bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi email cho bạn bè), bạn phải đặt liên kết ở vị trí nổi bật giữa trang chủ dịch vụ và trang web được cấp phép.

2. Khi đánh dấu hình ảnh hoặc hình ảnh đại diện của trò chơi NEXT MCFLY, bạn cần có các thông báo về thương hiệu, quyền tác giả hoặc quyền sở hữu độc quyền mà NEXT MCFLY cung cấp trong dịch vụ và email, không được loại bỏ hoặc thay đổi, và phải đồng ý tuân thủ các hướng dẫn sử dụng mà NEXT MCFLY cung cấp không đều đặn. Mọi danh tiếng phát sinh từ việc sử dụng thương hiệu NEXT MCFLY, NEXT MCFLY sẽ được sở hữu độc quyền, bạn không được tranh cãi về quyền sở hữu và quyền kiểm soát của NEXT MCFLY đối với thương hiệu NEXT MCFLY và không được sử dụng hoặc áp dụng thương hiệu gần giống gây nhầm lẫn với thương hiệu NEXT MCFLY.

Quy tắc sử dụng:

.Bạn phải đồng ý tuân thủ quy tắc sử dụng này trước khi sử dụng và truy cập dịch vụ này. Quy tắc sử dụng này chỉ là ví dụ và không loại trừ các quy tắc được công bố riêng cho ứng dụng cụ thể hoặc trò chơi trong dịch vụ này.

.Hành vi của bạn khi sử dụng dịch vụ hay liên quan đến dịch vụ này không được vi phạm pháp luật, và nội dung người dùng của bạn không được:

1. Chứa ý kiến tấn công liên quan đến chủng tộc, quốc tịch, giới tính, xu hướng tình dục hoặc khuyết tật về thể chất.

2. Chứa nội dung hoặc ngôn ngữ sỉ nhục, khiêu dâm, phản cảm, tình dục hoặc có tính tranh cãi khác.

3. Phỉ báng, vu khống, nhạo báng, chế nhạo, khinh thường, đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm bất kỳ ai.

4. Kích động bạo lực hoặc mô tả cách thực hiện hành động bạo lực.

5. Vi phạm hợp đồng, quyền cá nhân, sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ ai, hay kích động hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

6. Vi phạm các điều khoản này hoặc quy tắc về hành vi trong trò chơi (gọi chung là "Hạn chế nội dung") là không được phép.

.Bạn không được thực hiện các hành vi liên quan đến dịch vụ này dưới đây:

1. Tiết lộ thông tin cá nhân của người khác, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để theo dõi, liên hệ hoặc giả mạo người khác.

2. Cố gắng giả mạo người khác.

3. Mở tài khoản người dùng bằng cách sử dụng phương pháp tự động, sử dụng danh tính giả, hoặc làm cho nguồn thông tin liên lạc của bạn bị nhầm tưởng.

4. Lừa dối, gian lận hoặc đánh lừa NEXT MCFLY hoặc người dùng khác, đặc biệt là cố gắng lấy thông tin tài khoản nhạy cảm như mật khẩu.

5. Sử dụng các dịch vụ hỗ trợ của NEXT MCFLY một cách không đúng đắn hoặc gửi các báo cáo lạm dụng hay hành vi không đúng đắn.

6. Tham gia hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn là cố gắng gây quỹ hoặc quảng cáo, bán sản phẩm, dịch vụ, trang web, bán hàng đa cấp hoặc các chương trình kinh doanh đa tầng khác.

7. Mỉa mai, phỉ báng hoặc gây tổn hại cho NEXT MCFLY hoặc dịch vụ này bằng bất kỳ cách nào (theo quyết định của NEXT MCFLY).

8. Vi phạm các điều khoản này, quy tắc hoặc hạn chế khác được công bố bởi NEXT MCFLY trong dịch vụ này.

9. Phát tán hoặc truyền virus, Trojan, RAT, keylogger, bom hẹn giờ, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, công cụ làm sạch hoặc bất kỳ mã độc hại, xâm lược nào khác.

10. Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) virus, Trojan hoặc dữ liệu khác, bao gồm việc sử dụng chữ in hoa quá mức và phát tán tin nhắn rác (liên tục phát tán nội dung trùng lặp) ảnh hưởng đến khả năng sử dụng dịch vụ hoặc nội dung người dùng của người khác, hoặc sửa đổi, gây hại, làm gián đoạn, thay đổi hay can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, hoạt động, duy trì dịch vụ và nội dung người dùng.

11. Sao chép hoặc thay đổi phần mềm Service™, bao gồm nhưng không giới hạn đến Flash, Unity, PHP, HTML, JavaScript và mã nguồn khác.

12. Tiến hành phân tích ngược, dịch ngược, phân tách, sửa đổi hoặc cố gắng khám phá nội dung của phần mềm được sử dụng cho việc tạo ra trang web (mã nguồn hoặc mã đích), hay các phần mềm hoặc sản phẩm khác có quy trình truy cập thông qua dịch vụ này.

13. Tải lên hoặc truyền tải (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền tải) dữ liệu được sử dụng như cơ chế thu thập thông tin hoặc truyền tải dưới dạng hoạt động thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn gif, hình ảnh pixel 1x1, công cụ nhận dạng mạng, cookie và các thiết bị tương tự (đôi lúc gọi là "phần mềm gián điệp", "cơ chế thu thập thông tin không hoạt động" hoặc "pcms")).

14. Sử dụng, kích hoạt, phát triển hoặc phân phối hệ thống tự động, bao gồm nhưng không giới hạn đến web spider, robot mạng, công cụ lừa đảo, công cụ trích xuất và trình duyệt ngoại tuyến. Sử dụng, kích hoạt các script hay phần mềm không được cấp phép khác, ngoại trừ các công cụ tìm kiếm và trình duyệt web tiêu chuẩn.

15. Che giấu hoặc che đậy nội dung, nhãn hiệu hoặc quảng cáo của dịch vụ này.

16. Giấu nguồn gốc của nội dung người dùng hay thông tin khác mà bạn gửi đến dịch vụ này, hoặc sử dụng các công cụ (như máy chủ ẩn danh) để ẩn địa chỉ IP của bạn khi truy cập dịch vụ này.

17. Gây cản trở hoặc né tránh các tính năng bảo mật của dịch vụ này hoặc vi phạm các giới hạn sử dụng của dịch vụ, nội dung hợp tác hay nội dung người dùng.

18. Bán dịch vụ này hoặc bất kỳ phần nào của nó (bao gồm nhưng không giới hạn đến vật phẩm ảo, tiền ảo, tài khoản người dùng và cách truy cập) để đổi lấy tiền mặt hoặc các vật phẩm giá trị khác.

19. Thực hiện hành vi gian lận hay các hành vi khác mà NEXT MCFLY cho rằng là vi phạm tinh thần hoặc mục đích của dịch vụ này.

.Trang web này không kiểm soát hoặc đề xuất nội dung, tin tức hay các thông tin có trong nội dung người dùng, trò chơi hoặc các liên kết đến trang web bên ngoài. NEXT MCFLY không chịu trách nhiệm và có thể đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung này.

Quyền riêng tư và bảo vệ thông tin người dùng:

NEXT MCFLY tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người dùng. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ tuân thủ chính sách mạng xã hội tương ứng. Khi bạn bắt đầu trò chơi, điều này có nghĩa là bạn ủy quyền địa chỉ email và thông tin cá nhân nhận dạng của bạn cho NEXT MCFLY. Vui lòng tham khảo "Chính sách quyền riêng tư" của NEXT MCFLY được đăng trên trang web chính thức của <NEXT MCFLY> để hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Bạn xác nhận và đồng ý rằng các điều khoản này bao gồm "Chính sách quyền riêng tư" (bao gồm nhưng không giới hạn việc NEXT MCFLY thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân nhận dạng). Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ phần nào trong "Chính sách quyền riêng tư" của NEXT MCFLY, thì không được bắt đầu trò chơi hoặc cung cấp thông tin cá nhân nhận dạng thông qua trò chơi. Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ support@NEXT MCFLY.vn

Trách nhiệm về tài khoản:

.Dịch vụ này được cung cấp thông qua các mạng xã hội và chỉ giới hạn đối với thành viên đăng ký sử dụng trò chơi thông qua các mạng xã hội đó cũng như tuân thủ các chính sách hoặc điều khoản sử dụng/dịch vụ của các mạng xã hội đó. Khi bạn mở một tài khoản mạng xã hội để truy cập vào dịch vụ này (được gọi là "Tài khoản"), bạn phải đồng ý:

1. Cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác và mới nhất (được gọi là "Thông tin đăng ký").

2. Cập nhật thông tin đăng ký vào bất kỳ thời điểm nào để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của nó.

.Nếu bạn mở nhiều hơn một tài khoản trên mạng xã hội, bạn không được truy cập vào dịch vụ này qua nhiều tài khoản. Nếu thông tin bạn cung cấp không chính xác, không đầy đủ, đã quá hạn hoặc được NEXT MCFLY đánh giá hợp lý là như vậy, NEXT MCFLY có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào dịch vụ này và từ chối bạn sử dụng dịch vụ này (hoặc bất kỳ phần nào của nó) tại thời điểm đó hoặc sau này. Nếu tài khoản bị tắt liên tục trong vòng 180 ngày, nhà cung cấp có quyền đóng tài khoản đó.

Tranh chấp với người khác:

Công ty có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) theo dõi và quản lý các tranh chấp giữa bạn và các người dùng khác cũng sử dụng dịch vụ. Nếu bạn có tranh chấp với người dùng khác, bạn từ chối mọi trách nhiệm liên quan từ NEXT MCFLY và đồng ý không đòi hỏi bồi thường từ NEXT MCFLY đối với bất kỳ yêu cầu nào về thiệt hại (thực tế và gián tiếp) đã biết hoặc chưa biết phát sinh từ các tranh chấp như vậy.

Miễn trừ trách nhiệm; Hạn chế; Điều khoản miễn trừ trách nhiệm:

.Bạn đồng ý rõ ràng chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này. Dịch vụ được cung cấp "nguyên hiện trạng" mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào, bao gồm nhưng không giới hạn các cam kết về quyền sở hữu và cam kết về không xâm phạm, tính hợp lệ, tính thích ứng và các cam kết ngầm khác (nếu luật pháp liên quan cấm miễn trừ trách nhiệm và quy định thời hạn bảo đảm tối thiểu theo luật, thì thời hạn bảo đảm sẽ là 30 ngày hoặc thời hạn bảo đảm tối thiểu theo luật, tùy theo thời gian ngắn hay dài hơn). Hơn nữa, NEXT MCFLY và các công ty liên quan, công ty con, các thành viên liên quan, nhân viên, đại diện, luật sư, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, nhà phân phối, người được ủy quyền, người ủy quyền (được gọi chung là "Các bên liên quan của NEXT MCFLY") không đảm bảo rằng dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

.Trong phạm vi cho phép của luật pháp liên quan, miễn trừ trách nhiệm được quy định trong điều khoản này áp dụng cho mọi thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ này, bất kể nguyên nhân hoặc khu vực tranh chấp nào, bao gồm nhưng không giới hạn đến các vụ kiện bảo hành, vi phạm hợp đồng, vi phạm quyền. NEXT MCFLY và các bên liên quan không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, bồi thường, đặc biệt, có tính trừng phạt hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ này. Bạn phải đặc biệt xác nhận rằng các bên liên quan của NEXT MCFLY không có trách nhiệm đối với hành vi của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn các người dùng khác của dịch vụ này và các nhà điều hành trang web bên ngoài), và bạn đồng ý không yêu cầu các bên liên quan của NEXT MCFLY chịu trách nhiệm đối với hành vi đó. Mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này, các trang web bên ngoài và các nguyên nhân đã đề cập, đều do bạn chịu trách nhiệm.

.Các bên liên quan của NEXT MCFLY không chịu trách nhiệm về số tiền vượt quá bạn đã thanh toán cho NEXT MCFLY trong vòng 90 ngày kể từ ngày bạn đầu tiên đưa ra yêu cầu.

Bồi thường:

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giải quyết các yêu cầu cũng như các chi phí phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ này hoặc các vi phạm bị cáo buộc là vi phạm điều khoản này (bao gồm các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, tuyên bố và bảo đảm), bao gồm cả các chi phí luật sư và các chi phí khác cho các bên liên quan của NEXT MCFLY, đảm bảo đồng ý họ sẽ không bị tổn thương. Bạn đồng ý rằng các quy định trong điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi dịch vụ hoặc tài khoản của bạn kết thúc.

Luật áp dụng/từ chối các biện pháp cấm:

.Hợp đồng và dịch vụ này sẽ được coi là được ký kết và thực hiện hoàn toàn trong lãnh thổ Cộng hòa Trung Hoa (Đài Loan), và sẽ tuân thủ theo luật pháp nội địa của Cộng hòa Trung Hoa (Đài Loan) (loại trừ các quy định về luật áp dụng nước ngoài), bất kể nơi cư trú của bạn là ở đâu. Đối với các tranh chấp hoặc các yêu cầu không áp dụng cho giải quyết tranh chấp thông qua phương pháp giải quyết tranh chấp không chính thức hoặc trọng tài (như được mô tả dưới đây), bạn đồng ý không khởi kiện tại tòa án ngoại trừ Tòa án Đài Trung và đồng ý từ bỏ bất kỳ lời bào chữa nào liên quan đến việc Tòa án Đài Trung không có thẩm quyền và không thuận tiện cho việc khởi tố.

.Bạn xác nhận rằng quyền và nghĩa vụ phát sinh từ điều khoản này của NEXT MCFLY là đặc thù và không thể thay thế, các thiệt hại liên quan sẽ gây thiệt hại không thể bồi thường chỉ bằng tiền cho NEXT MCFLY, vì vậy nếu bạn vi phạm hoặc có khả năng vi phạm, NEXT MCFLY có quyền yêu cầu một biện pháp cấm hoặc sử dụng các biện pháp khác để khắc phục (mà không cần bảo đảm). Bạn từ chối (và không được rút lại) quyền yêu cầu một lệnh cấm hoặc sử dụng các biện pháp khác để khắc phục và đồng ý hạn chế nội dung yêu cầu (nếu có) trong phạm vi bồi thường thiệt hại bằng tiền tại đây.

.Thỏa thuận không chính thức:
Để giải quyết nhanh chóng các tranh chấp, bất đồng, yêu cầu liên quan đến các điều khoản này và kiểm soát các chi phí tương ứng, bạn và NEXT MCFLY đồng ý trước khi khởi kiện hoặc bắt đầu quy trình chính thức, hãy thử giải quyết tranh chấp thông qua thỏa thuận không chính thức trong ít nhất ba mươi (30) ngày (ngoại trừ tranh chấp được liệt kê dưới đây). Thỏa thuận không chính thức này sẽ bắt đầu khi một bên thông báo bằng văn bản cho bên kia. Vui lòng gửi thông báo cho NEXT MCFLY Co., Ltd., với địa chỉ: 14F.-6, No. 213, Chaofu Rd., Xitun Dist., Taichung City 407609, Người nhận: Bộ phận pháp lý.

.Trọng tài ràng buộc:
Nếu bạn và NEXT MCFLY không thể giải quyết tranh chấp thông qua thỏa thuận không chính thức, bạn hoặc NEXT MCFLY có thể lựa chọn (ngoại trừ các tranh chấp được liệt kê dưới đây) giải quyết một cách chính thức thông qua quy trình có hiệu lực ràng buộc. Lựa chọn trọng tài của một bên sẽ là quyết định cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc đối với bên kia. Bạn hiểu rằng nếu không có các quy định trong điều khoản này, bạn sẽ có quyền kiện tụng tại tòa án và được xét xử bởi một hội đồng xét xử. Quy trình sẽ được tiến hành theo quy tắc trọng tài của Hiệp hội Trọng tài Trung Hoa Dân Quốc và có thể được tiếp nhận từ Hiệp hội Trọng tài Trung Hoa Dân Quốc. Việc xác định xem liệu các vấn đề có áp dụng trọng tài hay không sẽ do tòa án (chứ không phải các trọng tài) quyết định dựa trên Luật Trọng tài. Bạn sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí thù lao của các trọng tài, áp dụng quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Trung Hoa Dân Quốc và bị giới hạn bởi các quy định của Hiệp hội Trọng tài Trung Hoa Dân Quốc (nếu có áp dụng). Quy trình trọng tài có thể được tiến hành thông qua việc tham dự trực tiếp, gửi tài liệu, qua điện thoại hoặc trực tuyến. Quyết định của trọng tài sẽ được ghi thành văn bản, trừ khi các bên yêu cầu khác, không cần phải cung cấp lý do. Trọng tài phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và nếu trọng tài không tuân thủ pháp luật, các bên có thể đưa ra khiếu nại về quyết định của trọng tài. Trừ khi có quy định khác trong hợp đồng này, bạn và NEXT MCFLY có thể yêu cầu tòa án yêu cầu trọng tài tạm dừng thủ tục tố tụng để chờ kết quả trọng tài hoặc xác nhận, sửa đổi, lật ngược vấn đề.

.Hạn chế:
Bạn và NEXT MCFLY cùng đồng ý rằng trọng tài chỉ áp dụng cho các tranh chấp giữa NEXT MCFLY và cá nhân bạn.
Trong phạm vi cho phép tối đa theo luật:
1. Trọng tài không được kết hợp với trọng tài khác.
2. Tranh chấp không thể được giải quyết thông qua hình thức kiện tụng tập thể hoặc thông qua quy trình kiện tụng tập thể.
3. Tranh chấp không thể để một người đại diện cho tất cả hoặc người khác đưa ra yêu cầu.

.Các ngoại lệ về thỏa thuận không chính thức và trọng tài ràng buộc:
Bạn và NEXT MCFLY đều đồng ý rằng các tranh chấp sau đây không áp dụng cho các điều khoản về thỏa thuận không chính thức và trọng tài ràng buộc:
1. Các tranh chấp liên quan đến việc thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn hoặc NEXT MCFLY, hoặc có liên quan đến hiệu lực của các quyền sở hữu trí tuệ này.
2. Các tranh chấp phát sinh do ăn cắp, vi phạm quyền riêng tư, xâm phạm quyền riêng tư hoặc việc sử dụng không được ủy quyền.
3. Cấm chỉ định và cứu trợ.

Miễn trừ/ Điều khoản có hiệu lực độc lập:

.NEXT MCFLY không yêu cầu bạn thực hiện chính xác các điều khoản trong thỏa thuận này hoặc không thực hiện quyền hạn của mình sẽ không được coi là từ bỏ quyền hạn hay không thực hiện các điều khoản và quyền hạn đó trong trường hợp này cũng như các trường hợp khác.

.Bạn và NEXT MCFLY đồng ý rằng nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này (trừ các điều khoản hạn chế trong Điều 12) được một tòa án có thẩm quyền xem là vi phạm hoặc không có hiệu lực, phần đó sẽ không có hiệu lực trong khu vực và phạm vi được quyết định, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu quả của phần còn lại của thỏa thuận trong khu vực và các khía cạnh khác. Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản hạn chế của Điều 12 được xem là vi phạm hoặc không có hiệu lực, bạn và NEXT MCFLY sẽ không thể lựa chọn giải quyết tranh chấp trong phạm vi đó bằng trọng tài, mà các tranh chấp đó sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại thành phố Đài Trung, Đài Loan, bạn và NEXT MCFLY đồng ý rằng tòa án đó có thẩm quyền cá nhân.

Các hạng mục khác:

.NEXT MCFLY quản lý dịch vụ này từ văn phòng nằm trong lãnh thổ Cộng hòa Trung Hoa. NEXT MCFLY không tuyên bố rằng dịch vụ này áp dụng ở bất kỳ địa điểm nào khác. Nếu việc phân phối hoặc sử dụng thông tin được cung cấp bởi dịch vụ này vi phạm ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào khác hay dẫn đến việc NEXT MCFLY phải đăng ký tại các quốc gia hoặc khu vực đó, thì thông tin đó không được phân phối đến các quốc gia hoặc khu vực đó, cũng như không được sử dụng bởi cá nhân hoặc tổ chức trong các quốc gia hoặc khu vực đó. Việc truy cập vào dịch vụ này từ các địa điểm khác là hành động tự nguyện cá nhân, và người thực hiện hành động này phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định ở địa phương. Phần mềm có trong dịch vụ này có thể tuân thủ quy định xuất khẩu của Cộng hòa Trung Hoa. Phần mềm trong dịch vụ này không được tải xuống, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (i) đến Cuba, Iraq, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác có hạn chế vận chuyển theo quy định hoặc (ii) cho những đối tượng được xác định cụ thể bởi Bộ Tài chính hay các đơn vị kinh doanh liên quan mà bị liệt vào danh sách từ chối giao dịch của Bộ Kinh tế hoặc các đơn vị kinh doanh liên quan của Cộng hòa Trung Hoa. Nếu bạn tải xuống bất kỳ phần mềm nào, điều đó đồng nghĩa với việc bạn tuyên bố và cam kết rằng bạn không sinh sống các quốc gia nêu trên, không phải là công dân hoặc cư dân của các quốc gia nêu trên, không bị kiểm soát bởi các quốc gia nêu trên và không được liệt kê trong danh sách nêu trên. Hai bên đồng loạt loại trừ việc áp dụng Hiệp định hợp đồng mua bán Hàng hóa Quốc tế của Liên Hợp Quốc. Trước khi bất kỳ bên nào chấm dứt, các điều khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực. Bạn có thể chấm dứt các điều khoản này bằng cách hủy bỏ tất cả các thông tin liên quan đến dịch vụ mà bạn có được từ dịch vụ, NEXT MCFLY hoặc bất kỳ trang web hay nguồn thông tin khác. Nếu NEXT MCFLY xác định rằng bạn vi phạm các điều khoản này, quyền lợi mà bạn được cấp theo các điều khoản này sẽ tự động chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo riêng. Nếu không có thông báo, các hành vi và thỏa thuận giao dịch giữa hai bên là không thể sửa đổi. Bạn không được chuyển nhượng các điều khoản này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của NEXT MCFLY. Các điều khoản này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và NEXT MCFLY và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây giữa hai bên về các vấn đề liên quan. Bạn không thể thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản này trừ khi có sự thay đổi được NEXT MCFLY công bố trong dịch vụ. Nếu một phần của các điều khoản này được xác định là vi phạm pháp luật hoặc không thực thi được, phần đó sẽ được sửa đổi trong phạm vi cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và thực thi, sau khi được sửa đổi, nó sẽ có hiệu lực đầy đủ. Việc một bên từ bỏ yêu sách vi phạm hoặc không thực hiện của bên kia không đồng nghĩa với việc từ bỏ việc yêu sách vi phạm hoặc không thực hiện trước đó hoặc sau này của bên kia. Các tiêu đề của các điều khoản chỉ có tính chất tham khảo và không có ý nghĩa về mặt pháp lý. Theo yêu cầu của NEXT MCFLY, bạn phải cung cấp tài liệu, chứng cứ hoặc các tuyên bố có liên quan để xác minh việc tuân thủ các điều khoản này. Bạn đồng ý rằng các điều khoản này sẽ không vì do NEXT MCFLY soạn thảo mà có lợi cho NEXT MCFLY. Bạn từ chối bất kỳ bào chữa nào dựa trên việc các điều khoản này chỉ tồn tại dưới dạng bản điện tử và không được ký kết bởi cả hai bên.

Thời gian tố tụng:

.Bạn và NEXT MCFLY đồng ý rằng, bất kể quy định về thời gian tố tụng hay bất kỳ vụ kiện liên quan đến việc sử dụng dịch vụ, các điều khoản này hoặc chính sách bảo mật, phải được khởi kiện trong vòng một (1) năm kể từ ngày phát sinh tố tụng. Sau thời hạn này, không được đệ đơn kiện.

Khiếu nại hoặc thông báo:

.Nếu chủ sở hữu bản quyền cho rằng quyền lợi mà họ được hưởng theo Luật bản quyền của Cộng hòa Trung Hoa bị vi phạm bởi bên thứ ba, họ có thể yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật bản quyền kỷ nguyên số (DMCA). Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã bị sao chép mà không được ủy quyền và được cung cấp trong trò chơi này theo cách có thể vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi thông báo cho đại diện chỉ định của NEXT MCFLY dưới đây. Thông báo phải bao gồm các thông tin sau, nếu không sẽ không được tiếp nhận:

1. Chữ ký của đại diện được ủy quyền do chủ sở hữu quyền độc quyền ký tay trực tiếp hoặc thông qua điện tử.

2. Mô tả tác phẩm bị vi phạm bản quyền.

3. Mô tả vị trí của nội dung vi phạm trong trò chơi.

4. Thông tin liên lạc phù hợp để nhà cung cấp dịch vụ liên hệ, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của người khiếu nại (nếu có).

5. Tuyên bố từ bạn rằng, với sự hiểu biết và thiện ý của mình, sự tranh chấp này được sử dụng mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền, đại diện hoặc pháp lý.

6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và người khiếu nại có quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền độc quyền khiếu nại. Nếu có thông tin sai lệch, sẽ chịu mức phạt về tội giả mạo.

7. Đại diện chỉ định của NEXT MCFLY là:

NEXT MCFLY Co., Ltd.

Người nhận: Chuyên viên sở hữu trí tuệ

Tầng 2, Số 88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam